مقاله اثر امواج الکترومغناطیس بر رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای آنتی اکسیدانی گیاه نعنا (.Mentha piperiata L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱۲ تا ۲۰ منتشر شده است.
نام: اثر امواج الکترومغناطیس بر رنگیزه های فتوسنتزی و محتوای آنتی اکسیدانی گیاه نعنا (.Mentha piperiata L)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امواج الکترومغناطیس
مقاله آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی
مقاله آنتی اکسیدان های آنزیمی
مقاله رنگیزه های فتوسنتزی
مقاله نعنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی ویشکی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثر امواج الکترومغناطیسی بر محتوای رنگیزه های فتوسنتزی آنتی اکسیدانی گیاه نعنا، ظروف پتری حاوی بذرهایی که به مدت ۵ ساعت در آب خیسانده شده بودند همراه آب و بذرهای خشک بدون آب، به فاصله هر هشت ساعت یکبار، هر بار به مدت نیم ساعت (چهار بار در یک شبانه روز) تحت پرتودهی امواج الکترومغناطیس با شدت یک میلی تسلا قرار گرفتند. بذرها پس از تیمار به خاک گلدان منتقل شدند. مطالعه بر روی برگ گیاهان ۳۰ روزه انجام شد. آنالیز شیمیایی عصاره استنی برگ بیانگر کاهش میزان کلروفیل a و b در نمونه تحت تیمار نسبت به شاهد بود. این کاهش بین نمونه های شاهد و تیمار مرطوب، معنی دار بود ولی اختلاف معنی داری بین نمونه های شاهد و تیمار خشک دیده نشد. میزان کاروتنوئید ها و آنتی اکسیدان های غیرآنزیمی از جمله ترکیبات فنلی، فلاوونوئیدی و پرولین در نمونه های تحت تیمار نسبت به شاهد افزایش معنی داری نشان داد. در مورد سنجش فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی نظیر کاتالاز، آسکوربات پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز نیز افزایش معنی داری بین نمونه های تحت تیمار مرطوب نسبت به شاهد دیده شد، اما بین نمونه های تحت تیمار خشک و شاهد تفاوت، معنی دار نبود .