سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرزاد علی محمدی – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
جهانفر دانشیان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
محسن یوسفی – کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

چکیده:

جهت ارزیابی تأثیر الگوی کاشت و روش کاربرد کود نیتروژنی (اوره) بر خصوصیات زراعی ذرت شیرین هیبرید Ksc403su آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال ۱۳۸۵ در شهر اسفرورین از توابع استان قزوین انجام شد. تیمارهای الگوی کاشت شامل دو الگوی کاشت یک ردیف و دو ردیف روی پشته به عرض ۷۵ و ۵۷ سانتی متر با تراکم ۸۰۰۰۰ بوته در هکتار و تیمارهای روش کود دهی شامل پنج روش کوددهی مرسوم (پخش سطحی)، نواری ۱۵ و ۳۰ و ۴۵ درصد کمتر از میزان توصیه شده به صورت نواری بودند. نتایج نشان داد که الگوی کاشت بر عملکرد دانه، تعداد ردیف دانه و تعداد دانه در ردیف بلال در سطح ۱ درصد و بر عملکرد اقتصادی (وزن بلال، پوست و چوب بلال) در سطح ۵ درصد معنی دار بودند. بیشترین میزان عملکرد دانه با میانگین ۷۴۷۰ کیلوگرم در هکتار و عملکرد اقتصادی با میانگین ۲۴۱۱۳ کیلوگرم در هکتار از الگوی کاشت یک ردیفه به دست آمد. هم چنین الگوی کاشت دو ردیفه بیشترین عملکرد علوفه را تولیدکرد. روش کوددهی بر تعداد دانه، تعداد دانه در ردیف، عملکرد علوفه ،تعداد برگ فعال در سطح ۱درصد و بر عملکرد اقتصادی در سطح ۵ درصد تأثیر معنی داری داشت. در روش کوددهی نواری به میزان توصیه شده بیشترین عملکرد علوفه با میانگین ۲۹۱۶۰ کیلوگرم در هکتار، عملکرد اقتصادی با میانگین ۲۴۸۱۰ کیلوگرم در هکتار، سرعت رشد محصول به میزان ۲/۱۸ گرم در مترمربع در درجه روز رشد بدست آمد . روش کوددهی نواری ۱۵ درصد کمتر از میزان توصیه شده بیشترین تعداد دانه در ردیف، تعداد دانه در بلال و سطح برگ متصل به بلال را داشت. با توجه به این نتایج، استفاده از الگوی کاشت یک ردیفه و کوددهی نواری به میزان ۱۰۰ درصد توصیه شده سبب دستیابی به حداکثر عملکرد خواهد شد.