سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمد حسین دانشور – دانشیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی،
مختار حیدری – استادیار گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی

چکیده:

در این آزمایش اثر تیمارهای کشت پداژه ها در الگوی کاشت یک ردیفه با فاصله ۲۰×۳۰ سانتیمتر (تیمار شاهد ) و الگوی کاشت دو ردیفه و سه ردیفه ( ۲۰ سانتیمتر روی ردیف، ۳۰ سانتیمتر بین ردیف های اصلی و همچنین فاصله های ۱۵ و ۲۰ و ۲۵ سانتیمتر بین ردیف های فرعی) بر گلدهی و کیفیت گل شاخه بریده گلایول رقم اسکار بررسی شد. نتایج نشان دادند که کشت پداژه در الگوی کاشت سه ردیفه با فاصله ۲۵ سانتیمتر بین ردیف های فرعی و همچنین کشت پداژه در الگوی کاشت دو ردیفه و سه ردیفه با فاصله بین ردیف های ۱۵ و ۲۰ سانتیمتر باعث کاهش معنی دار وزن گل شاخه بریده، قطر ساقه و ارتفاع خوشه گل شد. ارتفاع گل شاخه بریده فقط در تیمار کاشت دو ردیفه با فاصله ۲۵ سانتیمتر بین ردیف های فرعی تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نشان نداد و در سایر تیمارها به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافتند. در تیمار الگوی کاشت سه ردیفه با فاصله ۲۵ سانتیمتر بین ردیف های فرعی و همچنین کاشت بین ردیف ها، تعداد پداژک ها به طور معنی داری نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. تیمارهای آزمایش اثر معنی داری بر قطر گل شاخه بریده، ارتفاع خوشه گل، طول، عرض و وزن پداژه ها نداشتند. نتایج نشان دادند با کاشت گلایول در الگوهای کاشت دو یا سه ردیفه، کاهش فاصله بین ردیف ها باعث کاهش کیفیت گل شاخه بریده می شود. پیشنهاد می گردد مطالعات بیشتری در زمینه تغییر فاصله بین ردیف های فرعی انجام شود.