سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سامان شیدایی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال
مهران شرفی زاده – مرکز تحقیقات کشاورزی دزفول
حسن میوه چی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال

چکیده:

به منظور مطالعه و بررسی الگوی کاشت بر عملکرد کمی و کیفی بذر هیبرید کلزا هایولا ۴۰۱ ، آزمایشی در سال زراعی ۸۸-۸۷ در مزارع تولیذ بذر کلزا مربوط به کشت و صنعت شهید بهشتی دزفول در قالب طرح کامل تصادفی در ده تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل دو الگوی دو و سه ردیف کاشت بر روی پشتههای ۷۵ سانتیمتری بود. بدین منظور ازمزارع تولید بذر کلزا ی هیبرید هایولا ۴۰۱ مربوط به کشت و صنعت شهید بهشتی که با دو الگوی کاشت فوق در آبان ماه سال ۱۳۸۷ در شرایط مشابه از لحاظ خاک و محیط کشت شده بودند تعداد ده نمونه یک متر مربعی از خطوط مادری برداشت شد و صفات عملکرد بذر، عملکرد بیولویکی، تعداد کپسول، تعداد دانه در کپسول و وزن هزاردانه اندازهگیری شد. همچنین در آزمایشگاه شاخصهایی نظیر درصد جوانه زنی (قوه نامیه)، متوسط جوانه زنی روزانه، سرعت جوانه زنی روزانه، وزن تر و خشک گیاهچه و شاخص قدرت گیاهچه محاسبه گردیدند. نتایج حاصله نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت تأثیر الگوی کاشت قرار گرفتند، بطوریکه بیشترین درصد جوانه زنی، متوسط جوانه زنی روزانه، وزن هزاردانه در بذور حاصل از الگوی سه ردیفه بدست آمد همچنین میزان عملکرد بیولوژیک، عملکرد اقتصادی و شاخص برداشت در این الگوی کاشت بیشتر بود