سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسرین قمری رحیم – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه بوعلی سینا
جواد حمزه ای – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بوعلی سینا
گودرز احمدوند – دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بوعلی سینا
امیر حسین کشتکار – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

به منظور بررسی اثر روشهای مختلف کشت مخلوط بر درصد ماده آلی، Ph و هدایت الکتریکی خاک زراعی پژوهشی با چهار تیمار و سه تکرار در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد . تیمارها شامل( کشت خالص ذرت، کشت خالص سویا، ۱۰۰%ذرت+ ۱۵ % سویا، ۱۰۰ %ذرت+ ۳۰ % سویاو ۱۰۰ %ذرت+ ۴۵ %سویا) بودند. تجزیه واریانس دادهها نشان داد که اثر الگوهای مختلف کاشت بر کلیه صفات مورد بررسی در سطح احتم ال یکدرصد معنی دار است . کمترین میزان درصد ماده آلی خاک و کمترین میزان pH و بیشترین میزان هدایت الکتریکی مربوط به تیمار کشت خالص ذرت بود که با سایر تیمارها تفاوت معنی دار داشت.