مقاله اثر الگوهای متفاوت پوشش کاسپ بر روی مقاومت به شکست دندانهای پرمولر فک بالا در ترمیم MOD کامپوزیتی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در مجله دندانپزشکی (جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران) از صفحه ۲۸۸ تا ۲۹۳ منتشر شده است.
نام: اثر الگوهای متفاوت پوشش کاسپ بر روی مقاومت به شکست دندانهای پرمولر فک بالا در ترمیم MOD کامپوزیتی
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنله
مقاله استحکام شکست
مقاله کامپوزیت رزین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پناهنده نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: جوهر نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شکست دندان یکی از شایعترین مشکلات دندانپزشکی پس از ترمیم حفره MOD می باشد. لذا هدف از این مطالعه اثر الگوهای متفاوت پوشش کاسپ بر روی مقاومت به شکست دندانهای پرمولر فک بالا در ترمیم MOD کامپوزیتی می باشد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی تجربی تعداد دندان پرمولر سالم فک بالا انسانی انتخاب و تا زمان انجام آزمایش در محلول کلرامین %۰٫۵ نگهداری شد. با استفاده از Bleaching shield از هر دندان یک قالب تهیه و سپس بر روی دندانها حفرات MOD وسیع آماده گردید. دندانها به صورت تصادفی به چهار گروه ده تایی آزمایشی بدون پوشش کاسپ، تنها با ۱٫۵ میلی متر پوشش کاسپ پالاتال، تنها با ۱٫۵ میلی متر پوشش کاسپ باکال و پوشش هر دو کاسپ به میزان ۱٫۵ میلی متر تقسیم شدند. نمونه ها با استفاده از کامپوزیت Z100 و قالبهای تهیه شده ترمیم شد تا شکل اولیه دندان بازسازی گردد. نمونه هاپس از ترمیم به مدت ۲۴ ساعت در آب ۳۷ درجه نگهداری سپس به وسیله دستگاه Universal testing machine آزمایش شد و میزان نیروی وارده در هنگام شکست دندان برحسب نیوتن ثبت گردید. داده های به دست آمده به وسیله روشهای One-way ANOVA و Tukey با درجه اطمینان ۰٫۹۵ آنالیز شدند.
یافته ها: میانگین میزان استحکام شکست در گروه اول (بدون پوشش کاسپی) ۸۷۳٫۱۱±۲۴۳٫۵، در گروه دوم (فقط با پوشش کاسپ پالاتال) ۷۵۰٫۵۳±۲۷۰٫۷، در گروه سوم (فقط با پوشش کاسپ باکال) ۸۲۴٫۲۲±۳۳۰٫۲ و در گروه چهارم (پوشش هردو کاسپ) ۱۴۹۹٫۲۵±۳۰۵ به دست آمد. آنالیز آماری نتایج نشان داد که میزان مقاومت در برابر شکست در ترمیمهای MOD همراه با پوشش هر دو کاسپ به طور معناداری بیشتر از سایر گروهها می باشد (p<0.05) به عبارت دیگر نتایج گروه چهارم، اختلاف آماری معنی داری با هر سه گروه دیگر داشت و سایر گروهها اختلاف معنی داری باهم نشان ندادند.
نتیجه گیری: ترمیم حفره MOD همراه با پوشش کاسپ ها در دندانهای پرمولر فک بالا توانست استحکام دندان را در برابر نیروهای فشاری افزایش دهد، اماپوشاندن تنهایک کاسپ اثر شاخصی بر استحکام دندان نداشت.