مقاله اثر اقتصادی پروبیوتیک باکتوسل بر روی رشد ماهیان قزل آلای رنگین کمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات اقتصاد کشاورزی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: اثر اقتصادی پروبیوتیک باکتوسل بر روی رشد ماهیان قزل آلای رنگین کمان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باکتوسل
مقاله پروبیوتیک
مقاله رشد
مقاله ماهی قزل آلا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: بذرگر لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: دیانت پور وحید
جناب آقای / سرکار خانم: بذرگر ساره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رشد سریع، کارایی تغذیه و افزایش مقاومت در برابر بیماری ها از اهداف مهم صنعت آبزی پروری به حساب می آید و استفاده از پروبیوتیک در رژیم غذایی حیوانات مختلف رو به افزایش است. این مطالعه با هدف بررسی اثر پروبیوتیک باکتوسل بر میزان رشد درآمد حاصل از پرورش ماهیان قزل آلای رنگین کمان و تعیین جیره غذایی بهینه انجام گرفت. در این مطالعه از ۸۰۰۰ قطعه ماهی قزل آلای رنگین کمان که به دو گروه کنترل (فاقد تیمار) و تجربی تیمار با پروبیوتیک باکتوسل Pediococcus acidilactituma تقسیم شدند که در ۴ استخر ۲۰۰۰ قطعه ای قرار گرفتند و به گروه تجربی تیمار با باکتوسل روزانه در سه وعده بر اساس فرمول های غذایی مربوطه غذای اکسترودر شده با باکتوسل داده شد و سپس در ماه های ۷، ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ پس از تیمار، تست های بیومتری انجام گردید و نتایج با استفاده از آزمون آماری T مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. داده های به دست آمده از این مطالعه نشان داد که باکتوسل باعث افزایش وزن ماهیان و افزایش نرخ رشد ویژه نسبت به گروه کنترل می گردد. با توجه به نتایج حاصل از این مطالعه باکتوسل احتمالا از طریق افزایش نرخ رشد ویژه و وزن ماهیان قزل آلای رنگین کمان سبب کاهش هزینه ها و افزایش درآمد می شود.