سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مواد پیشرفته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

علی رزمجو – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران – لویزان
مهری مشهدی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران – لویزان
محبوبه شامبولی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر – تهران – لویزان

چکیده:

از جمله سرامیکهای ZrB2دما بالا ۳ با دمای ذوب بسیار بالای °C 3303 می باشد که خواص منحصر به فردی دارد. از مشکلات عمده ZrB2 سینتر پذیری ضعیف آن است که در این تحقیق با افزودن SiC در ابعاد میکرون و نانومتر، به عنوان فاز ثانویه و B4C به عنوان افزودنی سعی در رفع این مشکل گردید. مطالعات منظمی بر روی سینتر بدون فشار نانوکامپوزیت SiC – ZrB2 صورت پذیرفت. ابتدا به بررسی تغییرات اندازه ذرات در نتیجه زمانهای مختلف آسیاب و بهینه سازی این زمان پرداخته شد. سپس اثر درصدهای مختلف وزنی SiC میکرون و نانو مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ها در دمای ºC 2233 به روش بدون فشار سینتر شدند. بهترین میزان SiC میکرون ۱۱ درصد و نانو ۱۳ درصد بود. سپس اثر افزودن B4C در سینترپذیری ماده در دماهای ۲۱۳۳ و ۲۱۱۳ درجه سلسیوس مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری دانسیته، سختی ویکرز و تافنس و تهیه تصاویر SEM ، XRD نشان می دهند که بهینه درصد افزودنی B4C سه درصد وزنی می باشد. تافنس آن در حدود MPam1/2 3/8 بدست آمد. در مرحله نهایی نمونه ها در دمای ۱۱۳۳ در اتمسفر هوا اکسید گردیدند و شکل ظاهری و تغییرات وزنی آنها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که افزودن B4C نه تنها برای سینتر پذیری مفید است بلکه برای مقاومت به اکسیداسیون نیز سودمند است.