سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

امیر ساجدی راد – گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
علیرضا ولی پور – گیلان ، بندر انزلی، پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور، ایستگاه تحق
عباسعلی زمینی – گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
محمدرضا حیات بخش – گیلان ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

این تحقیق به منظور ارزیابی اثر سطوح مختلف پروبیوتیک Protexin در جیره غذایی Isonitrogenous و Isoenergetics بر روی رشد و بازماندگی Astacus leptodactylus انجام شد. تیمارهای غذایی شامل سطوح ۰، ۱ و ۳ گرم در کیلوگرم غذا بودند. این آزمایش به صورت طرح کاملاً تصادفی بود. هر تیمار متشکل از ۳ تکرار بوده و جمعاً در ۹ مخزن پرورش انجام شد. طول دوره آزمایش طی یک برنامه ۸ هفته ای انجام شد و شاه میگوها در مخزنهای فایبرگلاس با ظرفیت ۱۰۰ لیتری که دارای جریان هوای دائمی بودند و تعویض آب به صورت روزانه صورت میگرفت، نگهداری شدند. متوسط وزن اولیه موجودات ۰/۷۴ ±۲۳/۰۵ گرم بود. نتایج نشان داد که با افزایش سطح پروبیوتیک در جیره های آزمایشی شاخصهای رشدی Astacus leptodactylus در رابطه با افزایش وزن و شاخص رشد ویژه ، بهبود یافته و بین تیمار فاقد پروبیوتیک و تیمار پروبیوتیک ۳gr/kg اختلاف معنی داری را نشان داد. (p<0.05) همچنین اختلاف ضریب چاقی و درصد بازماندگی شاه میگوهای آزمایشی در تیمارهای آزمایشی مختلف که با سطوح مختلف پرو بیوتیک تغذیه شده بودند معنی دارنبود (p<0.05)