سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سید جلال بکا – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه صنعتی اصفهان
سید امیرحسین مهدوی – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
عبدالحسین سمیع – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

هدف از اجرای این آزمایش بررسی اثرات ز ر یه ا سیه بر صفات کیفی و تولیدی تخم مرغ میباشد. در این تحقیق از ۷۵ مرغ تخمگذار نژاد لگهورن در قالب طرح کاملا تصادفی با ۳ م تیار، ۵ تکرار و ۵ مشاهده استفاده شد. م تیارها شامل شاهد، ۱% زیره سیاه و ۲% زیره سیاه بودند. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و رویه GLM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . تولیدی تخم مرغ، وزن تخم مرغ و ارتفاع زرده تخت تا ر ثی ز ر یه ا سیه قرار تگرفت. اما ارتفاع سفیده بطور معنی داری با افزودن زیره سیاه کاهش یافت. با توجه به نتایج بدست آ مده از این آزمایش، افزودن زیره سیاه در دو سطح ۱ و ۲% خصوصیات کیفی و تولید تخم مرغ را بهبود نداد.