سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روح الله نورمحمدی – گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی، دانشگاه بیرجند
سیدمحمد حسینی –
همایون فرهنگ فر –
معصومه وکیلی –

چکیده:

به منظور بررسی اثر اسید سیتریک و فیتاز میکروبی بر فعالیت آنزیم های آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز، آسپارتات آمینو ترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز و برخی متابولیت های سرم خون جوجه های گوشتی، تعداد ۲۷۰ قطعه جوجه گوشتی نر سویه راس ۳۰۸ در یک آزمایش فاکتوریل ۳×۳ با سه سطح از اسید سیتریک (۰، ۳ و ۶ درصد) و سه سطح از آنزیم فیتاز (۰، ۵۰۰ و ۱۰۰۰ واحد آنزیم در هر کیلوگرم از جیره) در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۹ تیمار مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که مکمل نمودن جیره ها با فیتاز میکروبی، غلظت کلسترول، تری گلیسرید و آنزیم آسپارتات آمینوترانسفراز سرم را بطور معنی داری (۰۵/۰P<) افزایش داد، اما موجب کاهش معنی دار (۰۵/۰P<) غلظت آلکالین فسفاتاز، آلانین آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز سرم گردید. نتایج همچنین نشان داد که استفاده از ۶ درصد اسید سیتریک در جیره ها موجب کاهش معنی دار (۰۱/۰P<) صفات غلظت کلسترول و آنزیم آلکالین فسفاتاز سرم و هم زمان فعالیت آنزیم لاکتات دهیدروژناز سرم را بطور معنی داری (۰۵/۰P<) افزایش داد.