سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجید نظام دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
تقی قورچی – دانشیار و عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طب
سعید زره داران – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع ط
سمانه اربابی – دانشجوی دکتری علوم دامی

چکیده:

به منظور بررسی اثر افزودنی های ملاس، دانه جو، و ترکیب ملاس و جو بهمراه اثر تاخیر در سیلو بر تجزیه پذیری ماده خشک سیلاژ کلزا، سه راس گوسفند نر دالاق دارای فیستولای شکمبه ای در قالب طرح فاکتوریل تحت تیمارهای آزمایشی قرار گرفتند. تیمارها شامل: شاهد، ۵ درصد افزودنی ملاس، ۵ درصد دانه جو، ۵/۲ درصد ملاس و ۵/۲ درصد دانه جو بدون تاخیر و بهمین ترتیب با تاخیر ۴۸ ساعت بوده اند. در هر انکوباسیون میزان ۵ گرم ماده خشک سیلاژ تیمارها در داخل فیستولای شکمبه ای قرار گرفتند و در زمانهای صفر، ۲، ۶، ۱۲، ۲۴، ۴۸ و ۷۲ ساعت مورد ارزیابی تجزیه پذیری واقع گردیدند. نمودارهای مربوط به درصد تجزیه پذیری در زمان های انکوباسیون در نرم افزار Fit Curve ترسیم گردید و با نرم افزار SAS 9.1تجزیه تحلیل تیمارها صورت گرفت. نتایج نشان داده است که افزودن دانه جو بلغور شده یا ترکیبی از ملاس و دانه جو بلغور شده باعث بهبود تجزیه پذیری ماده خشک میگردد و تاخیر انداختن در سیلو اثر معنی داری بر تجزیه پذیری تیمارها نداشته است.