سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمید محمدزاده – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی
محمد خوروش –
غلامرضا قربانی –

چکیده:

هدف از این آزمایش بررسی اثر یک افزودنی میکروبی تجاری بر کیفیت تخمیر سیلاژ ذرت و عملکرد گاوهای شیرده پر تولید می باشد. این تحقیق در مزرعه آموزشی و پژوهشی لورک وابسته به دانشگاه صنعتی اصفهان در سال ۱۳۸۷انجام شد. علوفه ذرت پس از برداشت در طول تئوریکی ۵/۲ سانتی متر خرد و سیلو شد. تیمارها عبارت بودند از سیلاژ ذرت شاهد و سیلاژ ذرت تلقیح شده با لاکتیسیل ( cfu/gr105× ۵/۱). پس از ۱۶۰ روز تخمیر، سیلاژها در قالب طرح مربع لاتین تکرار شده به ۸ رأس گاو هلشتاین چند شکم زایش و پر تولید در اواسط شیردهی خورانده شد. افزودنی میکروبی اثر معنی داری بر درصد ماده خشک، پروتئین و دیواره سلولی سیلاژ ذرت نداشت. اما تلقیح با افزودنی میکروبی موجب افزایش غلظت لاکتات و استات در سیلاژ ذرت شد (۰۱/۰P<). یک تمایلی به کاهش در غلظت ازت آمونیاکی و افزایش در pH در سیلاژ ذرت تلقیح شده با افزودنی میکروبی نسبت به سیلاژ ذرت شاهد وجود داشت (۰۷/۰P=). گاوهایی که از جیره با سیلاژ ذرت تلقیح شده تغذیه میکردند ماده خشک کمتری مصرف کردند (۰۱/۰P<). همچنین این گاوها تولید شیر کمتری نسبت به گاوهای گروه کنترل داشتند (۰۵/۰P<). اگرچه درصد چربی و پروتئین شیر بین تیمارها مشابه بود، اما گاوها در گروه سیلاژ ذرت تلقیح شده میزان کمتری چربی و پروتئین در شیر خود تولید کردند (۰۱/۰P<). افزودنی میکروبی حاضر بدلیل ایجاد تخمیر وسیع در سیلاژ ذرت موجب کاهش ماده خشک مصرفی و در نتیجه تولید شیر شد اما اثری بر اجزای شیر نداشت.