سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدرضا جعفرپوررضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد، دانشگاه شیراز
محمود پاکشیر – دانشیار بخش مهندسی مواد، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق بررسی نقش ذرات تقویت کننده بر روی پتانسیل حفرهدار شدن و سرعت خوردگی کامپوزیتAl/Sic در محیط آب دریا به روش پتانسیودینامیک و بررسی سطح خورده شده به کمک میکروسکوپ روبشی الکترونی SEM)مورد مطالعه قرار گرفته است.پودرکامپوزیتAl/Sic با درصدهای وزنی مختلف فاز تقویت کننده( ۰ و۲و۲٫۵و۵درصدوزنی) به روش آسیاب مکانیکی و پس از ۱۰ ساعت آسیاب تهیه گردیدند.پودر حاصله از فرایند آسیاب کاری پرس سردشده و پس از آن اکسترود گردیدند.کامپوزیت حاصل شده برای مطالعه نحوه خوردگی تحت تست پتانسیودینامیک وبررسی های میکروسکوپی قرار گرفتند.نتایج حاصل از تست های الکتروشیمیایی و منحنی های پلاریزاسیون پتانسیودینامیک بیانگر این مطلب بودند که با افزایش درصد وزنی فاز تقویت کننده پتانسیل حفرهدار شدن کاهش یافته و سرعت خوردگی افزایش نشان می دهد