سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه اسدی نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه شهید چمران اهواز
پیمان حسیبی – اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاحنباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
حبیب اله روشنفکر – اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاحنباتات دانشگاه شهید چمران اهواز
موسی مسکرباشی – اعضای هیئت علمی گروه زراعت و اصلاحنباتات دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

با توجه به اینکه هرساله به دلیل استمرار پدیده خشکسالیگرم شدن جهانی و افزایش پدیده گردوغبار به غلظت املاح شوری درخاکهای زراعی افزوده می گردد لذا شناخت برخی مکانیزم های فیزیولوژیکی درگیاه چغندرقند طی مواجهه با این پدیده امری ضروری است لذا آزمایش حاضر به منظور بررسی تغییرات تجمع برخی تنظیم کننده های اسمزی چغندرقند تحت تنش شوری و تعیین برترین روش جهت غربال ارقام متحمل و حساس در سال زراعی ۸۹-۸۸ در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران به اجرا درآمد. تعداد سه رقم چغندرقند BR1 ، جلگه و رسول، تحت سه سطح شوری از منبع کلرید سدیم NaCl شامل شاهد صفر ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی مولار بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرا رمورد مطالعه قرارگرفتند تیمار شوری برتمامی پارامترهای مورد بررسی موثر بود.