سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فریده کمانه – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس- گروه زیست شناسی
رضا قضاوی – دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی
محمدرضا هادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات فارس- گروه زیست شناسی
اشکان کاظمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحدبیضاء

چکیده:

گیاهانی که در شوره زارها رشد میکنند همگی شورپسند و جزء گیاهان هالوفیت می باشند. این گیاهان نسبت به تنش شوری مقاومت نشان می دهند که به خاطر خصوصیات ریخت شناسی خود قادر به دفع نمک های اضافی از اندامهای خود هستند. برای انجام این تحقیق، منطقه تحت تأثیر گنبد نمکی با توجه به فاصله از گنبد نمکی مورد مطالعه، به ۳ زون نسبتا همگن تقسیم شد؛ سپس در هر زون ۴ ترانسکت ۱۰۰ متری مستقر گردید. در طول هر ترانسکت، پوشش گیاهی منطقه با استفاده از روش زوجهای تصادفی محاسبه گردید. به منظور تأثیر تنش شوری خاک منطقه بر گیاهان، از هر زون ۲ نمونه خاک از عمق ۲۰-۰ ,۴۰-۲۰ سانتی متری برداشت شد و میزانPH ، EC و املاح خاک در آزمایشگاه تعیین گردید. نتایج حاصله نشان داد که میزان PH و EC در زون ۳ بیشتر و در زون ۲ به خاطر وضعیت توپوگرافی و زهکشی ضعیف، کمتر است. همچنین بیشترین میزان املاح مربوط به زون ۳ می باشد که با کمترین شیب توپوگرافی و بیشترین فاصله از گنبد نمکی به صورت دشت در آمده است. این تغییرات در سیمای گیاهی منطقه مؤثر بوده و همه گیاهان را به سمت گیاهان هالوفیت سوق داده است