سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا نظری – کارشناس ارشد هیدروژئولوژی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی
حمید رضا ناصری – دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران

چکیده:

مدل سازی آب زیرزمینی به عنوان یک ابزار مدیریتی در جهت فهم رفتار سیستم آبخوان تحت تنش‌های ایدئولوژیک متفاوت به طور وسیعی مورد استفاده قرار گرفته است. آبخوان آشفته ایوانکی با محدوده بیلان ۱۲۶ کیلومترمربع و اقلیم خشک یکی از آبخوان های اصلی و مهم استان سمنان می‌باشد. این دشت به دلیل وجود اراضی کشاورزی مستعد و شب پیش کشت سپید جات همواره مورد توجه بوده است. برداشت بی‌رویه آب در سال‌های اخیر موجب افت) آب زیرزمینی در این آبخوان شده است. در این تحقیق مذکور در اثر سیاست‌های مدیریتی در راستای جلوگیری از افت سطح آب زیرزمینی آبخوان دشت ایوانکی ، افشین مدل‌سازی توسط انترفازGMS Groundwater Modeling System استفاده گردید. مدل در یک دوره یک ماهه (مهر ۸۷)، برای حالت پایدار و در یک دوره ۱۲ ماهه (سال آتی ۸۸ -۸۷) برای حالت ناپایدار، با استفاده از آمار پارگی هیدرولیکی ۱۳ چاه‌های مشاهده این موجود در دشت واسنجی گردید. فرایند صحت سنجی (از مهر ۸۸ تا فروردین ۹۰)، مؤید اعتبار نتایج به‌دست‌آمده برای شرایط ناپایدار است. پس از واسنجی و صحت سنجی مدل، سطح آب هیدروگراف معرف کامل ۹۲ با شرایط فعلی آبخوان ۴۰% کاهش بهره‌برداری و افزایش بارندگی پیش بینی گردید. نتایج نشان می‌دهد که با شرایط فعلی روند افت آبخوان ادامه خواهد داشت و در پایان دوره پیش‌بینی (به ۹۲) سطح آب هیدروگراف معرف نزدیک به ۵/۸۹۸ مصر خواهد رسید و نسبت به شروع دوره واسنجی مدل (مهر ۸۷) که ۸/۹۰۶ متر طول ده است، ۳/۸ متر افت خواهد نمود. همچنین نتایج سناریوی مدیریتی ۴۰% کاهش بهره برداری مدل نشان می‌دهد که در پایان دوره پیش بینی به ۵/۹۰۳ متر خواهد رسید و از زمان شروع این سناریو سطح ایستابی آبخوان در پی جبران افت ایجاد شده و خواهد آمد.