سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمد گلباشی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی فاضلنجف آبادی – عضو هیئت علمی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
مهدی ضرابی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران
کیوان بهمنی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

بمنظور بررسی اثر شوری بر قابلیت جوانه زنی و رشد اولیه بذور حاصل از گیاه کتان روغنی (رقمLirina که تحت تاثیر نوع و میزان کود ازته به همراه تنش خشکی پایان دوره قرار گرفته بودند، هفت آزمایش جداگانه بر پایه طرح کاملا تصادفی در آزمایشگاه تکنولوژی بذر پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام گرفت. جهت اعمال نوع کود (اوره و اوره با پوشش گوگردی) و مقدار کود، آزمایشی در بهار ۱۳۸۸ در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه پژوهشی پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام پذیرفت. تنش خشکی نیز به صورت قطع آبیاری در انتهای دوره اعمال گردید. جهت بررسی توان جوانه زنی بذرهای حاصل از هریک از تیمارها، تحت شرایط تنش شوری آزمایش هایی با چهار سطح شوری۰، ۱۲ ، ۱۶ و ۲۰ds/m کلرید سدیم) و باچهار تکرار انجام پذیرفت. نتیجه تجزیه واریانس مرکب داده ها نشان دادکه کوداعمال شده تحت شرایط تنش خشکی درسال قبل تنها برروی بذور حاصله ازنظرصفات طول ریشه چه، وزن خشک گیاهچه، شاخص جوانه زنی، میانگین مدت جوانه زنی، شاخص سرعت جوانه زنی، درصدجوانه زنی، بنیه بذر و سرعت اثرگذار بوده اند. باتوجه به نتایج حاصله اینگونه استنباط می شود که تحت شرایط تنش خشکی آخرفصل استفاده از مقادیر ۴۰ کیلوگرم درهکتار کودازته نقش مهمی برجوانه زنی بذور حاصله و رشدگیاهچه آنها در سال زراعی بعدی وتعدیل خسارات ناشی از تنش شوری خواهد داشت