سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

صابر زمانی شبخانه – کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

مسلم است که انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، نیازمند سرمایه کافی جهت ایجاد زمینهها و شرایط لازم برای تولید است. همچنین یکی از مشکلات اساسی که جهت توسعه اقتصاد ملی و فرآهم آوری اشتغالوجود دارد، عدم تأمین منابع مالی و فراهم آوری سرمایه مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، به خصوص بنگاه های کوچک و زود بازده است. در این راستا یکی از ابزارهای مهم دولت جهت رفع این مشکل،اعطای تسهیلات اعتباری به بنگاههای اقتصادی است. از طرفی یکی از مهمترین اهداف اقتصادی هر جامعهای، تکیه بر منابع داخلی و عدم وابستگی خارجی جهت فراهم آوری سرمایه لازم برای ایجاد اشتغالو تولید ملی است. به لحاظ اهمیت موضوع عدم وابستگی اقتصادی و نقش محوری تسهیلات اعتباری در تأمین مالی بنگاههای اقتصادی، هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است که آیا با اعطای تسهیلاتاعتباری میتوان شاهد رشد و توسعه اقتصاد ملی بود؟ مطالعه حاضر با هدف پاسخ گویی به پرسش مطرح شده، به روش توصیفی، با توجه به مبانی نظری موجود و مطالعات صورت پذیرفته، انجام یافته است. نتایجنشان داد، اعطای تسهیلات اعتباری با فراهم آوری سرمایه مورد نیاز بنگاههای اقتصادی، باعث افزایش سرمایه گذاری، اشتغال و تولید ملی میشود