مقاله اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آن ها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در رهیافتی نو در مدیریت آموزشی از صفحه ۱۵۷ تا ۱۸۱ منتشر شده است.
نام: اثر اعتماد به مدیران بر تفکر راهبردی سازمانی و نقش آن ها در بهبود عملکرد سازمانی از راه تعهد سازمانی در بستر آموزش عالی
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اعتماد به مدیران ارشد
مقاله تفکر راهبردی سازمانی
مقاله تعهد سازمانی
مقاله بهبود عملکرد سازمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کوشازاده سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: رحیم نیا فریبرز
جناب آقای / سرکار خانم: افخمی روحانی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این پژوهش، شناسایی اثر تفکر راهبردی سازمانی بر بهبود عملکرد سازمان با در نظر گرفتن اعتماد به مدیران ارشد به عنوان یک پیشایند برای تفکر راهبردی سازمانی و نقش تعهد سازمانی به عنوان متغیر واسطه بی تفکر راهبردی سازمانی با بهبود عملکرد سازمان در بخش اداری دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۹۰ بود. روش پژوهش، همبستگی و به گونه مشخص مدل یابی معادلات ساختاری مبتنی بر تحلیل مسیر بود. از جامعه کارشناسان و مدیران اداری نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد و پاسخنامه ۱۵۱ پرسشنامه الکترونیکی تحلیل شد. تعداد گویه های پرسشنامه ها و پایایی متغیرها به روش آلفای کرونباخ بدین قرار بود: تفکر راهبردی سازمانی ۱۰ گویه با آلفای ۰٫۹۴، اعتماد به مدیران ارشد ۳ گویه با آلفای ۰٫۹۵، تعهد سازمانی ۹ گویه با آلفای ۰٫۹۰، و بهبود عملکرد سازمان ۸ گویه با آلفای ۰٫۸۷٫ روایی. پرسشنامه ها با بکارگیری پرسشنامه های رواشده در پژوهش های پیشین، اعمال اصلاحات خبرگان و تحلیل عاملی تایید شد. نتایج تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل نشان داد اعتماد به مدیران ارشد می تواند ۰٫۶۷ از تغییرات تفکر راهبردی سازمانی، تفکر راهبردی سازمانی ۰٫۴۰ از تغییرات تعهد سازمانی و ۰٫۵۶ از تغییرات بهبود عملکرد سازمان، و تعهد سازمانی ۰٫۲۱ از تغییرات بهبود عملکرد سازمان را پیش بینی کند.