سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد بیرانوند – دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری تغذیه نشخوارکنندگان
محمد خوروش – اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
غلامرضا قربانی –
مهدی میرزایی –

چکیده:

نقش اسید های چرب فرار بخصوص بوتیرات در توسعه شکمبه در آزمایشات مختلف مشخص شده است ولی گزارشات در رابطه با منابعی که بتوانند تولید این اسید چرب فرار در شکمبه را افزایش دهند بسیار محدود است. لذا تحقیق حاضر به منظور اثر جایگذینی درصدی از جیره آغازین با شکر خشک بر عملکرد گوساله های شیرخوار طراحی گردید. بر این اساس از ۱۴ راس گوساله نر شیرخوار هلشتاین در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار استفاده شد. تیمارها شامل، ۱ تیمار شاهد و تیمار ۲ جیره آغازین با ۵ درصد شکر جایگذین شده به جای جو. داده ها با استفاده از نرم افزار SAS و رویه Mixed مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مصرف خوراک در هیچ یک از دوره ها تحت تاثیر افزودن شکر قرار نگرفت ولی افزایش وزن روزانه گوساله هایی که شکر دریافت کرده بودند در دوره ۴۳ تا ۷۰ روزگی به طور معنی داری پائین تر بود، همچنین گوساله هایی که شکر دریافت کرده بودند در دوره دوم (۴۳ تا ۷۰ روزگی) وزن کمتری داشتند. افزودن شکر اثری بر بازده خوراک و روز از شیرگیری نداشت.