سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدرضا عبده – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس،
امیر موتاب ساعی – دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مدرس
بهبود محبی – نویسنده مخاطب، دانشیار گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه تربیت مد

چکیده:

در این پژوهش, اثر تیمار روغنگرمایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی چوب نراد به عنوان یکی از روشهای اصلاح گرمایی چوب مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور نمونههای آزمونی از چوب نراد با ابعاد۲۰*۲۰*۲۰ میلی متر (طولی*شعاعی*مماسی) برای مطالعه خواص رطوبتی و ۲۵۰*۲۰*۲۰ میلیمتر (طولی*شعاعی*مماسی) برای مطالعه خواص مکانیکی برش داده شدند و در روغن سویا در دماهای ۲۰۰ و ۲۳۰ درجه سانتیگراد در زمان های ۳، ۱ و ۵ ساعت تیمار گردیدند. نتایج نشان دادند که در اثر تیمار روغنگرمایی میزان جذب آب و واکشیدگی چوب نراد نسبت به نمونه تیمار نشده, به طور معنی داری کاهش مییابد و تیمار با روغن باعث ایجاد و تقویت اثر بازدارندگی جذب آب و اثر بازدارندگی واکشیدگی در نمونههای تیمار شده میشود. همچنین افزایش دمای تیمار باعث بهبود خواص رطوبتی چوب نراد میگردد. نتایج بررسی خواص مکانیکی نشان دادند که تیمار با روغن داغ سبب کاهش خواص مکانیکی چوب (به خصوص مقاومت به ضربه و مقاومت خمشی) میشود و با افزایش دمای تیمار افت ویژگیهای مکانیکی تشدید میگردد