مقاله اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (.Carum copticum L) تحت تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران از صفحه ۲۴۷ تا ۲۶۰ منتشر شده است.
نام: اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه دارویی زنیان (.Carum copticum L) تحت تنش شوری
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنیان (.Carum copticum L)
مقاله اصلاح شوری
مقاله آنالیز رشد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرزایی سمیه
جناب آقای / سرکار خانم: رحیمی اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: دشتی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: مداح حسینی شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور تعیین اثر اصلاحی کلسیم و پتاسیم در شرایط تنش شوری بر محتوای پرولین، کلروفیل، پروتئین و رشد گیاه زنیان (Carum copticum L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ولی عصر رفسنجان در سال ۱۳۸۸ اجرا شد. فاکتور اول شامل شوری با سه سطح (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار) و فاکتور دوم شامل محلول غذایی در پنج سطح N1 (محلول غذایی هوگلند)،  N2(محلول غذایی هوگلند + CaCl2 با غلظت ۴۰ میلی مولار در محلول غذایی)،  N3(محلول غذایی هوگلند +  CaCl2به صورت اسپری با غلظت ۲۰ میلی مولار بر روی شاخساره ها)،  N4(محلول غذایی هوگلند + KNO3 با غلظت ۴۰ میلی مولار به صورت محلول همراه با آب آبیاری) و N5 (محلول غذایی هوگلند + KNO3 به صورت اسپری با غلظت ۲۰ میلی مولار بر روی شاخساره ها) بود. نتایج نشان داد که نوع محلول غذایی تاثیری بر محتوای پرولین نداشت و بیشترین میزان پرولین در سطوح شوری S2 و S3 مشاهده گردید. افزایش شوری باعث کاهش معنی داری در میزان کلروفیل a،b  و کل گردید. بیشترین میزان پروتئین در سطح تیمار شاهد و کمترین میزان آن در تیمار شوری ۱۰۰ میلی مولار مشاهده شد. همچنین بیشترین میزان پروتئین در محلول غذایی N3 و کمترین میزان آن در محلول غذایی N5 مشاهده شد. نوع محلول غذایی بر سطح برگ اثر معنی داری داشت، به طوری که بیشترین سطح برگ در محلول غذایی مربوط به N5 مشاهده شد. در مجموع نتایج این پژوهش نشان داد که گیاه زنیان شوری تا ۵۰ میلی مولار را به خوبی تحمل می کند و محلول پاشی پتاسیم و کلسیم برای کاهش خسارت شوری بر خصوصیات رشدی گیاه زنیان، بهتر از کاربرد آن ها در محلول غذایی می باشد.