سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار اصغری – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مکانیک ماشینهای کشاورز
سید رضا موسوی سیدی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گروه مکانیک ماشینهای کشاورز

چکیده:

در این تحقیق مدل یک چرخه استاندارد هوای دیزل با در نظر گرفتن ظرفیت های گرمایی ویژه متغیر سیال کاری با مقاومت حرارتی و اتلاف برگشت نا پذیر اصطکاک، ارائه شده است. با استفاده ترمودینامیک زمان محدود، روابط بهینه بین توان خروجی و راندمان حرارتی با نسبت تراکم به دست آمد. اثر گرای ویژه وابسته به دما روی عملکرد سیکل دیزل برگشت ناپذیر مهم است. توان خروجی و راندمان حرارتی با تغییر ثابت های ظرفیت گرمایی ویژه در فشار و حجم ثابت، نسبت قطع پاشش سوخت و در نظر گرفتن تغییرات نسبت تراکم به کمک روش های عددی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ناشن م یدهد منحنی هیا توان خروجی و راندمان حرارتی نسبت به نسبت تراکم پاربولیک شکل هستند. همچنین، ماکزیمم توان خروجی، راندمان و راندمان در نقطه ماکزیمم توان خروجی با افزایش k1 و b ثابت های مربوط به معادله گرمای ویژه، کاهش می یابند. همچنین با افزایش نسبت قطع پاشش سوخت ماکزیمم توان خروجی، راندمان و راندمان در نقطه ماکزیمم توان خروجی کاهش می یابد. نتایج به دشت آمده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار مناسبی برای ارزیابی عملکرد موتورهای با سیکل واقعی مورد استفاده قرار گرفت. این مطالعه در بهار ۱۳۹۰ انجام شد.