سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا فانی – کارشناسی ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
رامین سلامت دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
احد ایازی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی
قربان الیاسی زرین قبا – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی تأثیر پرتوتابی لیزر هلیوم نئون بر عملکرد جوجه های گوشتی تفریخ شده انجام گرفت. ۲۲۵ قطعه جوجه گوشتی یک روزه، در قالب طرح کامل تصادفی با سه تیمار و سه تکرار(هر تکرار شامل ۲۵ قطعه جوجه ) مورد آزمایش قرار گرفتند . تیمارهای آزمایشی شامل: ۱) شاهد(بدون پرتوتابی)، ۲) ۱۰ میلی وات پرتوتابی لیزر، به مدت ۵/ ۱ دقیقه، ۵/ ۰ ساعت قبل از انکوباسیون، ۳) ۶ میلی وات پرتوتابی لیزر، به مدت ۵/ ۱ دقیقه، ۵/ ۰ ساعت قبل از انکوباسیون بود. در این آزمایش افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی در هر دو هفته یکبار اندازه گیری شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری نشان داد جوجه هائی نیم ساعت قبل از انکوباسیون با ۱۰ میلی وات لیزر هلیوم- نئون به مدت ۵/ ۱ دقیقه تیمار شده بودند. در سن ۲۸ – ۱۵ روزگی افزایش وزن بهتری به نسبت گروه شاهد داشتند ( ۰۵ / ۰ .(p<