سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مصطفی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرزاد میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
میرداریوش شکوری – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
آرمین توحیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، مطالعه اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب n-3 (روغن ماهی) بر ویژگی های اسپرم قوچ مغانی بود. هشت رأس قوچ ۳- ۴ ساله نژاد مغانی ، به دو گروه ( n=4 ) تقسیم بندی شد و یکی، از خوراک های شاهد و یا مکملشده با روغن ماهی را دریافت نمودند. هر دو جیره ایزوکالریک و ایزو نیتروژنیک بوده و مطابق با نرم افزار CNCPS گوسفندی تنظیم گردید. نمونه های منی هر دو هفته یک بار از ۵ بهمن تا ۲۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹ به وسیله مهبلمصنوعی جمع آوری گردید. خصوصیات منی شامل حجم، تحرک اسپرم، pH ، غلظت و درصد اسپرم زنده مورد ارزیابی قرار گرفت. تغذیه روغن ماهی موجب بهبودحجم منی، تحرک اسپرم، غلظت و درصد اسپرم زنده گردید( ۰۱ / p 0≥ )، در حالی که هیچ تغییری در pH منی ایجاد نکرد( ۰۱ / p ≥۰ ). بنابراین نتایج پیشنهاد می نماید که تغذیه روغن ماهی به عنوان منبع اسیدهای چرب n-3 می تواند از کاهش ویژگی های منی قوچ که در اثر ورود به فصل غیر تولید مثلی، جلوگیری نماید. این اثر احتمالاً از طریق افزایش نسبت n-3/n-6 در ترکیب اسیدهای چرب اسپرم، اعمال می-گردد.