سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مصطفی فولادی – دانشجوی کارشناسی ارشد
فرزاد میرزایی – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
میرداریوش شکوری – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
آرمین توحیدی – عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

چکیده:

هدف از تحقیق حاضر، بررسی اثر تغذیه منبع اسیدهای چرب n-3 (روغن ماهی) بر رفتار جنسی قوچ مغانی در فصل غیر تولید مثلی بود . هشت رأس قوچ ۳- ۴ ساله نژاد مغانی ، به دو گروه ( n=4 ) تقسیم بندی شد و یکی، از خوراک های شاهد و یا مکمل شده با روغن ماهی را دریافتنمودند. هر دو جیره ایزوکالریک و ایزو نیتروژنیک بوده و مطابق با نرم افزار CNCPS گوسفندی تنظیم گردید. همه قوچ ها هر دو هفته یکبار درمعرض دو میش برای ۳۰ دقیقه قرار داده شدند و از لحاظ ۱) زمان واکنش ۲)دفعات پرش ۳) دفعات بلند کردن دنبه ۴) تعداد سرویس ۵) راندمان قوچ ارزیابی شدند. راندمان قوچ نیز از نسبت تعداد سرویس به تعداد پرش با وآمیزش بدون انزال محاسبه گردید. نتایج این آزمایش نشان داد کهتغذیه روغن ماهی در مقایسه با گروه کنترل تفاوت معنی داری در دفعات پرش( ۰۱ / p ≤۰ )، دفعات بلند کردن دنبه و راندمان قوچ ( ۰۱ / ،( p ≤۰ ایجاد کرد. در حالی که، تغییراتی در زمان واکنش و تعداد سرویس نداشت( ۰۵ / p ≥۰ ). بنابراین، تحت شرایط این پژوهش، تغذیه روغن ماهی بهعنوان منبع اسید چرب( n-3 ) می تواند دفعات پرش و درصد راندمان قوچ مغانی را در خارج از فصل تولید مثل بهبود دهد.