سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد سیاری – استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه ایلام
مجتبی قوامی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی دانشگاه ایلام

چکیده:

اسید سالیسیلیک متعلق به گروه بزرگی از ترکیبات فنلی بوده که در گیاهان باعث القای مقاومت به تنش‌های زنده و غیر زنده می‌شود. جهت ارزیابی اثر غلظت‌های مختلف اسید سالیسیلیک در مقاومت به سرمای گیاهچه‌های خیار از طریق خیساندن بذور و محلول‌پاشی برگی آزمایشی در گلخانه دانشگاه ایلام در سال ۱۳۸۹ صورت گرفت. گیاهچه‌ها در سن ۵ هفتگی به مدت ۵ ساعت در روز در دمای ۴ درجه سانتی‌گراد در معرض سرما قرار گرفته و مقاومت به سرمای آنها ارزیابی شد. نتایج نشان داد که خیساندن بذور با محلول‌های اسید سالیسیلیک، رشد گیاهچه‌ها را در مقایسه با گیاهان شاهد افزایش داد. همچنین سرمازدگی، نشت یونی و میزان مالون دی آلدهید گیاهچه‌های تیمار‌ شده‌ به مراتب کمتر از گیاهان شاهد بود اما میزان پرولین وضعیت عکسی داشت. اثرات اسید سالیسیلیک در روش خیساندن بذر بیشتر از روش کاربرد برگی مشاهده شد. نتایج این آزمایش بیانگر آن است که اسید سالیسیلیک می‌تواند به عنوان یک روش ساده و با کاربرد روی بذرها، سرمازدگی را در مراحل اولیه رشد گیاهچه‌های خیار کاهش دهد