سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
زهرا خزائی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
محمد سیاری – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
مهدی صیدی – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام

چکیده:

شوری یکی از اصلیترین تنشهای اسمزی است که رشد گیاه را کاهش می دهد. از آنجائیکه اسید سالیسیلیک به عنوان یک تنظیم کنندهی درونی میتواند رشد گیاهان تحت شرایط تنش را بهبود ببخشد، تحقیقی بر روی گیاه کاهو انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به صورت گلدانی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام اجرا گردید. تیمارهای مورد بررسی در این تحقیق شامل ۳ سطح تنش شوری شامل ۰ و ۷۵ و ۱۵۰ میلی مولار و ۴ غلظت اسید سالیسیلیک (SA) شامل ۰ و ۰/۲۵ و ۰/۵ و ۱ میلی مولار بودند. هر تیمار شامل ۴ تکرار و هر تکرار شامل ۳ گلدان بود . نتایج حاصل از تجزیه آماری نشان داد تنش شوری و نیز کاربرد اسید سالیسیلیک بر روی پارامتر های مورفولوژیکی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه اثر دارد. افزایش غلظت اسید سالیسیلیک باعث افزایش در ارتفاع گیاه، سطح برگ، وزن تر و خشک و محتوای پرولین و همچنین کاهش میزان مالون دی آلدهید و نشت یونی در شرایط تنش شوری گردید. لذا میتوان گفت کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک میتواند روی رشد کاهو در شرایط تنش شوری اثر مثبتی داشته باشد.