سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

میثم منظری توکلی – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حمید رضا کریمی – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان
حمید رضا روستا – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

چکیده:

بمنظور بررسی اثر اسید سالیسیلیک بر رشد رویشی، میزان کلروفیل فلور سانس و شاخص SPAD در گیاه گلایول آزمایشی به صورت کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گردید. تیمارها شامل سه سطح ۰ و ۵۰ و ۱۰۰ میلیگرم بر لیتر اسید سالیسیلیک بودند. پداژه ها به مدت ۲۴ ساعت در تیمارهای فوق خیسانده شد و در گلدانهای حاوی پرلایت کشت شد و با محلول غذایی نیم غلظت هوگلند به مدت ۴۵ روز آبیاری شدند. نتایج نشان داد که بهترین رشد گیاه گلایول در تیمار ۱۰۰ میلی گرم اسید سالیسیلیک بر لیتر حاصل می شود یه طوریکه تیمار فوق دارای بیشترین ارتفاع، شاخص SPAD و میزان Fv/Fm بود. تیمار اسید سالیسیلیک سبب افزایش شاخص SPAD گردید بطوریکه هر دو غلظت مصرفی اسید سالیسیلیک افزا یش معنی داری نسبت به شاهد نشان داد. نتایج آزمایش فوق نشان داد که اسید سالیسیلیک می تواند باعث بهبود کارکرد دستگاه فتوسنتزی گیاه گلایول شود.