سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم هاشمی – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
سیدحسین میردهقان – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان
همایون فرهمند – گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید باهنر کرمان
حسین دشتی – گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر رفسنجان

چکیده:

به منظور بررسی اثر تیمارهای اسید سالیسیلیک، متیل جاسمونات و اسانسهای گیاهی (تیمول، منتول و اوژنول) روی حفظ کیفیت و افزایش عمر گلجایی گل بریده ژربرا آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار انجام شد. تیمارهای مورد استفاده برای گل شاخه بریده ژربرا شامل دو سطح اسید سالیسیلیک ( ۱۰۰ و ۲۰۰ میلی گرم در لیتر)، دو سطح اسید جاسمونیک ( ۲۵ و ۵۰ میلیگرم در لیتر از منبع متیل جاسمونات)، دو سطح تیمول ( ۷۵ و ۱۲۵ میلیگرم در لیتر)، دو سطح منتول ( ۷۵ و ۱۲۵ میلیگرم در لیتر)، دو سطح اوژنول ( ۵۰ و ۱۰۰ میلیگرم در لیتر) و شاهد بودند. تیمارهای اسید سالیسیلیک و متیل جاسمونات به صورت کوتاه مدت (پالسینگ) و تیمارهای اسانسهای گیاهی به صورت بلند مدت اعمال شدند و گلها پس از تیمار در محیط سردخانه (دمای ۳±۱ درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی ۸۵-۸۰ درصد) قرار گرفتند. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمارهای مورد استفاده کیفیت و عمر گلجایی گلها را به طور معنیداری افزایش دادند. در مقایسه با شاهد (۲۴/۱۷ روز) ، بیشترین عمر گل جایی در گل های تیمار شده با تیمول ۷۵ میلیگرم در لیتر (۳۸/۶۷ روز) و پس از آن منتول ۱۲۵ میلی گرم در لیتر (۳۳/۱۷) و تیمول ۱۲۵ میلیگرم در لیتر (۳۲/۵) روز به دست آمد. در بین تیمارها؛ تیمول ۷۵ میلیگرم در لیتر، با کاهش پژمردگی گلبرگ، pH محلول نگهدارنده و افزایش جذب محلول نگهدارنده، قطر گل، قطر ساقه و عمر گلجایی به عنوان بهترین تیمار شناخته شد.