سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سکینه میرزایی – گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
محمد حسین دانشور – گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان
مختار حیدری – گروه باغبانی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

آزمایش حاضر به منظور تعیین اثر جیبرلیک اسید بر جوانه زنی و رشد اولیه دانهال برهان (Albizzia lebbeck) انجام گردید. بذور در غلظت های مختلف ( ۵۰ و ۱۰۰ و ۲۰۰ و ۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر) اسید جیبرلیک به مدت ۱۰ یا ۲۰ ساعت خیسانیده شدند. برای هر تیمار چهار تکرار ( هر تکرار ۵۰ عدد بذر) در نظر گرفته شد. تفاوت معنی داری بین دو زمان خیساندن بذر در اسید جیبرلیک ( ۱۰ و ۲۰ ساعت) وجود داشت. کاربرد جیبرالین در غلظت های زیاد (۳۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم در لیتر) موجب کاهش درصد و سرعت جوانه زنی بذر گردید. با وجود اینکه بذور تیمار شده با اسید جیبرلیک اثرات سودمندی بر جوانه زنی بذر برهان ندارد.