سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی بیابانی گلوزان – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی،
اختر شکافنده – دانشجوی کارشناسی ارشد و استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی،

چکیده:

در این پژوهش، شاخساره های پرآوری شده از محیط کشت WPM روی محیط کشت WPM/2 غنی شده با ایندول بوتریک اسید (IBA) و نفتالن استیک اسید (NAA) به غلظت های ۰ و ۱ و ۲ و ۳ و ۴ میلی گرم در لیتر کشت شدند . در آزمایشی جداگانه اثر پلی آمین اسپرمیدین با غلظت های صفر و ۰/۲۵ و ۰/۵۰ و ۰/۷۵ و ۱ میلی مولار و IBA با غلظت های صفر و ۱ میلی گرم در لیتر و ترکیبی از آنها روی ریشه زایی شاخساره های پر آوری شده مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج نشان داد که بیشترین درصد ریشه زایی در غلظت های پایین ( ۱ میلی گرم در لیتر) IBA و NAA به دست آمد به طوری که با افزایش غلظت IBA و NAA درصد ریشه زایی کاهش یافت. اسپرمیدین به تنهایی درصد ریشه زایی را افزایش داد اما اثر معنی داری روی تعداد ریشه و طول ریشه نداشت و اسپرمیدین همراه با IBA درصد ریشه زایی و تعداد ریشه را کاهش و مقدار کالوس را افزایش داد.