سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاروق زراعتی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدرضا قریشی خوراسگانی – استادیار مرکز آموزش عالی امام خمینی کرج
ابراهیم سابکی –

چکیده:

تاثیر غلظت های مختلف اسپرمیدین و اسپرمین برعمر پس از برداشت میوه پاپایا رقم سربازی بررسی شد میوه ها درمحلولهای اسپرمیدین و اسپرمین با غلظت های ۰شاهد و ۰/۵و۱و۲ میلی مول بهمدت ۵ دقیقه غوطه ور شدند هرسه روز یکبار کاهش وزن و درصد پوسیدگی مورد بررسی قرارگرفت و درپایان روز دهم میزان Tssدرصد کاهش وزن و درصد پوسیدگی و PH میوه ها اندازه گیری شد استفاده از اسپرمیدین و اسپرمین بطور معنی داری باعث کاهش درصد پوسیدگی و جلوگیری ازکاهش وزن و میزان PH میوه ها شد بیشترین درصد پوسیدگی و کاهش وزن مربوط به تیمار صفر آب مقطر شاهدو کمترین آن مربوط به تیمار ۲ میلی مول بود استفاده از اسپرمیدین و اسپرمین تاثیر معنی داری برPH میوه ها نداشت اگرچه بیشترین مقدار PH مربوط به تیمار آبمقطر و کمترین درصد PH مربوط به تیمار ۲ بود