مقاله اثر اسید سالیسیک روی فراسنجه های بیوشیمیایی در فلفل سبز (Capsicum annum) تحت تنش کادمیوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در پژوهش در علوم زراعی از صفحه ۱۰۹ تا ۱۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر اسید سالیسیک روی فراسنجه های بیوشیمیایی در فلفل سبز (Capsicum annum) تحت تنش کادمیوم
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله پروتئین
مقاله پرولین
مقاله فلفل
مقاله کادمیوم
مقاله کلروفیل, مالون دی آلدئید (MDA)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان هزاوه طرفه
جناب آقای / سرکار خانم: دیلمقانی کمال الدین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه بعضی از نشانگرهای بیوشیمیایی گیاه فلفل (Capsicum annuum) به روش کشت گلدانی در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی با پیش تیمار اسید سالیسیلیک در سه سطح (۰، ۱۰ و ۱۰) مول و سپس کادمیوم در سه سطح (۰، ۶ و ۱۲) میلی گرم بر کیلوگرم خاک در کل ۹ تیمار و سه تکرار برای هر تیمار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند که تیمار صرفا کادمیومی باعث کاهش مقدار کلروفیل کل و افزایش مقدار کلروفیل b و کارتنوئیدها شد. در تیمار اسید سالیسیلیک به تنهایی؛ اسید سالیسیلیک باعث افزایش در مقدار کلروفیل a و کاروتنوئید در حالی که روی محتوای کلروفیل کل تاثیر نداشت. در تیمارهای با هم، در هر دو سطح از اسید سالیسیلیک افزایش کادمیوم مقادیر این پارامترها را کاهش داد. در تیمارهای اسید سالیسیلیک یا کادمیوم به تنهایی؛ با افزایش غلظت اسید سالیسیلیک یا مقدار کادمیوم پرولین ریشه؛ ساقه و برگ افزایش نشان داد. در تیمارهای توام؛ در هر دو غلظت از اسید سالیسیلیک با افزایش غلظت کادمیوم پرولین ریشه؛ ساقه و برگ کاهش یافت. در تیمارهای کادمیوم به تنهایی، مقدار پروتئین ریشه با افزایش غلظت کادمیوم نخست افزایش و سپس کاهش یافت در حالی که در همان تیمارها در ساقه کاهش دیده شد در برگ در ۶ میلی گرم افزایش وجود داشت. در تیمار صرفا اسید سالیسیلیک مقدار پروتئین ریشه، ساقه، برگ با افزایش اسید سالیسیلیک، افزایش نشان داد. در تیمارهای با هم ۱۰ در مول از اسید سالیسیلیک با افزایش غلظت کادمیوم مقدار پروتئین ریشه و در ۱۰ مول در ساقه و برگ افزایش یافت. نتایج نشان دادند که در تیمارهای بدون اسید سالیسیلیک با افزایش غلظت کادمیوم از صفر به ۶ و ۱۲ میلی گرم مقدار MDA (مالون دی آلدئید) افزایش یافت. در تیمارهای اسید سالیسیلیک به تنهایی؛ اسید سالیسیلیک در غلظت ۱۰ مول تاثیر روی MDA نسبت به شاهد نداشت؛ اما در ۱۰ مول مقدار آن را افزایش داد. در تیمارهای توام؛ در گیاهان تیمار شده با ۱۰ مول از اسید سالیسیلیک؛ افزایش غلظت کادمیوم باعث کاهش مقدار آن شد. در گیاهان تیمار شده ۱۰ با مول از اسید سالیسیلیک؛ افزایش غلظت کادمیوم باعث کاهش مقدار آن شد.