مقاله اثر اسید سالیسیلیک بر واکنش کلزا به سرب در شرایط کشت هیدروپونیک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۲۸۱ تا ۲۹۴ منتشر شده است.
نام: اثر اسید سالیسیلیک بر واکنش کلزا به سرب در شرایط کشت هیدروپونیک
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله سرب
مقاله کلزا
مقاله پارامترهای رشد
مقاله کلروفیل

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برومندجزی شیدا
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبر منیره
جناب آقای / سرکار خانم: لاری یزدی حسین
جناب آقای / سرکار خانم: استکی خسرو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این تحقیق با هدف ارزیابی اثرات ناشی از مسمومیت سرب بر گیاه کلزا در شرایط کشت هیدروپونیک به اجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی عبارت از غلظت های مختلف ۰، ۰٫۲۵، ۰٫۵، ۰٫۷۵، ۱، ۱٫۵ و ۲ میلی مولار نیترات سرب به همراه اسیدسالیسیلیک در غلظت های ۵ و ۱۰ میکرومولار بودند و کلزا مورد آزمایش رقم اپرا بود. گیاهان در محیط کشت هوگلند به مدت ۱۰ روز رشد کرده و در پایان دوره تیمار، ریشه و اندام هوایی گیاهان به طور جداگانه برداشت و جدا شده و پارامترهایی مثل طول ریشه و ساقه، سطح پهنک برگ، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، سطح مخصوص برگ، وزن مخصوص برگ، محتوای آب در واحد سطح برگ، نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه، تغییرات کلروفیل a،b و a+bاندازه گیری شدند. محاسبات آماری به وسیله نرم افزار SPSS و جدول آنالیز واریانس و آزمون دانکن انجام گرفت. نتایج نشان داد که طول ریشه، ساقه، سطح برگ، وزن خشک ریشه و اندام هوایی، سطح مخصوص برگ، نسبت سطح برگ به وزن خشک کل گیاه، مقدر کلروفیل a،b  و a+b با افزایش غلظت نیترات سرب نسبت به شاهد کاهش و وزن مخصوص برگ و محتوای آب در واحد سطح برگ افزایش معنی داری (P<0.01) یافتند. همچنین با به کارگیری اسید سالیسیلیک با دو غلظت ۵ و ۱۰ میکرومولار کلیه آسیب های ناشی از تنش سرب تعدیل یافت.