مقاله اثر اسیدهای چرب امگا ۳ بر غلظت سرمی ویسفاتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در مجله دانشگاه علوم پزشکی پارس (دانشگاه علوم پزشکی جهرم) از صفحه ۲۶ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: اثر اسیدهای چرب امگا ۳ بر غلظت سرمی ویسفاتین در بیماران مبتلا به دیابت نوع ۲
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسیدهای چرب امگا ۳
مقاله ویسفاتین
مقاله دیابت نوع ۲

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسین زاده عطار محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: حاجیان فر حسین
جناب آقای / سرکار خانم: باهنر احمد
جناب آقای / سرکار خانم: محمد کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: کشاورز سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: انتظاری محمدحسن
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ویسفاتین، آدیپوسیتوکینی است که از بافت چربی ترشح می شود و می تواند روی بروز دیابت موثر باشد. امگا ۳ باعث کاهش چربی ها و پیشگیری از مقاومت به انسولین می شود. در این مطالعه تاثیر مصرف امگا ۳ بر غلظت سرمی ویسفاتین بررسی شده است.
روش کار: تعداد ۷۱ زن مبتلا به دیابت نوع ۲ به دو گروه تحت درمان با کپسول امگا ۳ و گروه کنترل تقسیم شدند. ابتدا از طریق پرسش نامه، اطلاعات مربوط به سن، قد، وزن، دور کمر، دور باسن اخذ شد و سپس نمونه خون آن ها گرفته شد. در مرحله بعد به مدت هشت هفته روی آزمودنی ها مداخله انجام و بار دیگر اطلاعات آن ها اخذ و نمونه خونشان گرفته شد. در نمونه خون گرفته شده فاکتورهای ویسفاتین، پروفایل های چربی (TG, HDL, LDL، کلسترول)، قند وHbA1c  با کیت مخصوص اندازه گیری شد. داده های به دست آمده به وسیله نرم افزارSPSS نسخه ۱۸ با استفاده از روش های آماری مناسب تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین سطح سرمی ویسفاتین قبل از مداخله در هر دو گروه تفاوت معنادار نداشت (p=0.14) بعد از مداخله، تفاوت میانگین در گروه درمان با کپسول امگا ۳ معنادار بود (P<0.001)، در حالی که در گروه پلاسبو تفاوت مذکور معنادار نبود (P<0.05). همچنین میانگین اختلاف قبل و بعد سطح سرمی ویسفاتین در دو گروه تفاوت معنادار نشان داد (P<0.001).
نتیجه گیری: امگا ۳ می تواند روی غلظت سرمی ویسفاتین اثر داشته و باعث افزایش آن و همچنین سبب بهبود اثر انسولین در افراد دیابتی شود. از این رو با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه و مطالعات دیگر و همچنین تشابه عملکردی ویسفاتین با انسولین توصیه می شود که امگا ۳ به رژیم غذایی افراد در معرض خطر و افراد دیابتی افزوده شود.