مقاله اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو ژنوتیپ نخود (.Cicer arietinum L) در مواجه با تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فیزیولوژی محیطی گیاهی (پژوهش های اکوفیزیولوژی گیاهی ایران) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اثر اسیدسالیسیلیک بر برخی شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو ژنوتیپ نخود (.Cicer arietinum L) در مواجه با تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسید سالیسیلیک
مقاله پتانسیل آب برگ
مقاله تنش خشکی
مقاله کارایی فتوسیستم II
مقاله مقاومت روزنه ای

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان نژاد رضوان
جناب آقای / سرکار خانم: لاهوتی مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: گنجعلی علی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی اثرات توام تنش خشکی و اسید سالیسیلیک بر روی برخی از شاخص های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی آزمایشی بر روی دو ژنوتیپ از مجموعه کلکسیون نخود مشهد MCC441) و (MCC358 در چهار سطح تنش خشکی بر اساس ظرفیت زراعی (۱۰۰، ۷۵، ۵۰ و ۲۵ درصد ظرفیت زراعی) و تیمار اسید سالیسیلیک با غلظت های ۰ و ۰٫۷ میلی مولار به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که تنش خشکی پتانسیل آب برگ و کارایی فتوسیستم II را کاهش و مقاومت روزنه ای، میزان پرولین و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز را به طور معنی داری افزایش داد. میزان پرولین برگ در هر دو ژنوتیپ در سطح تنش خشکی ۲۵ درصد و ۵۰ درصد ظرفیت زراعی نسبت به شاهد افزایش معنی داری یافت. فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز نیز در سطح تنش ۲۵ درصد و ۵۰ درصد به طور معنی داری افزایش یافت که در ژنوتیپ MCC358 این افزایش نسبت به شاهد بیشتر از ژنوتیپ دیگر بود. مقاومت روزنه ای،کارایی فتوسیستم II و پتانسیل آب برگ بعد از تیمار با اسید سالیسیلیک افزایش یافت که در ژنوتیپ MCC358 این افزایش نسبت به شاهد بیشتر از ژنوتیپ دیگر بود. میزان پرولین و فعالیت آنزیم گایاکول پراکسیداز در ژنوتیپ MCC358 بعد از تیمار با اسید سالیسیلیک افزایش معنی داری یافت. به نظر می رسد که تاثیر زیان آور تنش خشکی بر ژنوتیپ MCC441 بیشتر از ژنوتیپ MCC358 بود و اسید سالیسیلیک نتوانست تاثیرات آنتی اکسیدانی خود را در بهبود شرایط ناشی از تنش خشکی در ژنوتیپ MCC441 به خوبی اعمال کند.