سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه دهنویی – دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند،
سیدوحید اسلامی – استادیار دانشگاه بیرجند
غلامرضا زمانی – استادیار دانشگاه بیرجند
کرامه احمدی – دانشجویان کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند،

چکیده:

به منظور بررسی اثرات اسموپرایمینگ بر شاخصهای جوانه زنی سویا تحت شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل پرایمینگ بذور با چهار سطح ( بدون پرایم، پرایم بذور با محلول پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ با پتانسیل های اسمزی ۱-، ۲/ ۱- و ۵/ ۱- مگاپاسکال به مدت ۱۲ ساعت) و تنش شوری در هفت سطح (غلظت های صفر، ۵۰ ، ۱۰۰ ، ۱۵۰ ، ۲۰۰ ، ۲۵۰ و ۳۰۰ میلی مولار محلول نمک طعام) بود. پس از پرایم، بذور به مدت ۱۰ روز مورد آزمون جوانه زنی قرار گرفته و شاخصهای جوانه زنی مورد بررسی قرار گرفت. درصد و سرعت جوانه زنی، طول ریشه چه، وزن خشک ساقه چه و ریشه چه و شاخص ویگور در بذور پرایم شده نسبت به شاهد بیشتر بود. با افزایش تنش شوری شاخصهای جوانه زنی کاهش یافت اما میزان این کاهش در بذور پرایم شده (مخصوصاً ۲/ ۱- مگاپاسکال PEG ) کمتر بود