سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فاطمه دهنویی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکنولوژی بذر دانشگاه بیرجند
سیدوحید اسلامی – استادیار دانشگاه بیرجند
غلامرضا زمانی – استادیار دانشگاه بیرجند

چکیده:

پرایمینگ یکی از روش های بهبود بذر است که می تواند باعث افزایش کارکرد بذر (جوانه زنی و سبز شدن) درشرایط تنش شود. به منظور بررسی اثر پرایم بر شاخصهای جوانه زنی کلزا تحت شرایط تنش شوری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در آزمایشگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی در سال ۱۳۸۹ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل پرایمینگ بذور با چهار سطح ( بدون پرایم، پرایم بذور با محلول پلی اتیلن گلایکول ۶۰۰۰ با پتانسیل های اسمزی ۰/۴-، ۰/۸- ، ۱/۲- مگاپاسکال به مدت ۸ ساعت) و تنش شوری در پنج سطح (غلظت های صفر، ۴۰ ، ۸۰ ، ۱۶۰ و ۳۲۰ میلی مولار محلول نمک طعام) بود. پس از پرایم، بذور مورد آزمون جوانه زنی قرارگرفته و صفات سرعت جوانه زنی، طول گیاهچه و وزن خشک گیاهچه مورد بررسی قرار گرفت نتایج نشان داد که سطوح تنش شوری اثر معنی داری روی تمام صفات بررسی شده داشتند p <0/01 اثر پرایم نیز بر سرعت جوانه زنی و وزن خشک گیاهچه معنی دار بود. همچنین اثر متقابل پرایم و تنش شوری روی تمام صفات به طور معنی داری اثر گذار بود. بر اساس نتایج به دست آمده بیشترین سرعت جوانه زنی و بالاترین طول گیاهچه در بذور پرایم شده با پلی اتیلن گلایکول (پتانسیل اسمزی۱/۲- مگاپاسکال) به دست آمد.