سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسین صادقی – موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال
سامان شیدایی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال
لیلا یاری – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال
حسن میوه چی – موسسه تحقیقات ثبت وگواهی بذر و نهال

چکیده:

یکی از فنونی که امروزه برای افزایش بنیه بذر و در نتیجه بهبود کمی جوانه زنی و رشد گیاهچه به کار می رودپرایمینگ بذر است. به منظور بررسی اثر پرایمینگ بذر بوسیله محلول پلی اتیلن گلیکول ۸۰۰۰PEG- بر خصوصیات جوانه زنی و بنیه بذر سویا لاین ۰۳۳ آزمایشی در سال ۱۳۸۸ در آزمایشگاه تجزیه بذر مرکز تحقیقات کشاورزی ومنابع طبیعی ساری به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد. فاکتور اول غلظت های مختلف محلول ۸۰۰۰PEG- در شش سطح صفر(آب دیونیزه شده)،۰/۴ – ، ۰/۸-، ۱/۲-، ۲- مگاپاسکال و فاکتور دوم مدت زمان پرایمینگ در چهار سطح ۶، ۱۲ ، ۲۴ ، ۴۸ ساعت در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد بود. در کنار این تیمارها بذور خشک سویا نیز به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند. نتایج آنالز واریانس نشان داد که پتانسیل هایاسمزی متفاوت و زمان های مختلف پرایمینگ اثرات معنی داری بر درصد جوانه زنی، بنیه بذر و هدایت الکتریکی بذر داشت. همچنین پتانسیل اسمزی ۱/۲- مگاپاسکال سبب افزایش میزان درصد جوانه زنی، شاخص جوانه زنی و بنیه بذر و سبب کاهش زمان جوانه زنی، زمان لازم برای جوانه زنی ۵۰ % بذرها و هدایت الکتریکی بذرها شد.درخصوص مدت زمان پرایمینگ نیز مشاهده شد که مدت زمان ۱۲ ساعت پرایمینگ بیشترین تأثیر را بر رویشاخص های مورد بررسی داشت و بطور کلی بذرهای پرایم شده نسبت به شاهد وضعیت مطلوب تری داشتند.