سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم مکی زاده تفتی – دانشجوی دکتری اکولوژی گیاهان زراعی دانشگاه تبریز و کارشناس ارشد موسسه
روزبه فرهودی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، تهران

چکیده:

این تحقیق با هدف بررسی تأثیر اسموپرایمینگ بر جوان هزنی این گیاه تحت تنش شوری طی دو آزمایش جداگانه اجرا گردید. آزمایش اول با هدف تعیین مناسبترین شرایط پرایمینگ بذر گیاه بادرنجبویه انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل ترکیب تیماری پتانسیل اسمزی محلول پرایمینگ در چهار سطح ( ۴- ، ۸- ، ۱۲ – و ۱۶ – بار)، مدت زمان پرایمینگ در سه سطح ( ۳، ۵ و ۷ روز) و درجه حرارت پرایمینگ در دو سطح ( ۲۵ و ۳۰ / ۲۰ درجه سانتیگراد) و بذور شاهد (پرایم نشده) بود. مقایسه میانگین ها نشان داد بالاترین سرعت و درصد جوانه زنی و طول ریشه چه مربوط به پتانسیل اسمزی ۱۶ – بار در مدت زمان پنج روز و دمای ۲۵ درجه سانتیگراد می باشد . آزمایش دوم با هدف بررسی تاثیر اسموپرایمینگ بر جوانه زنی بذور گیاه بادرنجبویه تحت تن ش شوری بصورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح ک املأ تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. فاکتورهای مورد بررسی شامل تیمار بذری با دو سطح (بذر پرایم نشده و پرایم شده) و تیمار شوری با چهار سطح (شاهد، ۴، ۸ و ۱۲ دسی زیمنس بر متر) بود. نتایج نشان داد در همه سطوح شوری بذور پرایم شده بطور معنی داری درصد و سرعت جوانهزنی و طول ریشهچه بالاتری نسبت به بذور پرایم نشده نشان دادند.