سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام افشارحمیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغدیه دام دانشگاه ارومیه
رسول پیرمحمدی – دانشیار گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه
هرمز منصوری – استادیار موسسه تحقیقات علوم دامی کشور

چکیده:

در سالهای اخیر مطالعات گسترده ای بر روی اثر اسانس ها، عصاره های گیاهی و گیاهان دارویی مختلف بر بهبود هضم و تخمیر خوراک در نشخوار کنندگان انجام شده است. آویشن یکی از گیاهان مهم داروئی بوده و اسانس آن دارای ۱۲ درصد تیمول و ۱۰ درصد کارواکروی است، تیمول و کارواکرول باعث کاهش باکتری های گرم منفی، کاهش آمین زدایی اسیدهای آمینه و همچنین موجب کاهش جمعیت پروتوزوا ها در شکمبه گردید است. این مطالعه جهت بررسی اثر استفاده از گیاه آویشن بر روی مصرف ماده خشک و میزان تولید و ترکیبات شیر بزهای شیرده، بر روی ۶ راس بز شیرده مهابادی با میانگین دو شکم زایش در قالب طرح مربع لاتین چرخشی ۳×۳ تکرار شده اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل سه نوع جیره یکسان که جیره شماره یک تیمار شاهد و به جیره شماره دو و سه به ترتیب ۲۵ و ۵۰ گرم گیاه خشک آویشن وحشی اضافه گردید. نتایج این آزمایش نشان داد که افزودن آویشن به جیره بزهای شیرده بر روی مصرف ماده خشک و میزان تولید و ترکیبات شیر اثر معنی داری نداشت.