سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حبیب اقدم شهریار – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر
مهدی قادری جویباری – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علیرضا لطفی – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر

چکیده:

آزمایشی به منظور بررسی اثر باکتری های حل کننده فسفات به عنوان پروبیوتیک، بر برخی فراسنجه های بیوشیمیایی سرم جوجه های گوشتی انجام گرفت. این آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی ( CRD ) با ۴ تیمار، ۴ تکرار و ۲۰ قطعه جوجه گوشتی نر از سویه راس ( ۳۰۸ ) در هر تکرار بهاجرا در آمد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱) شاهد (عدم استفاده ازباکتری های حل کننده فسفات) ۲) استفاده از باکتری های حل کننده فسفات در کلدوره پرورش ۳) استفاده از باکتری های حل کننده فسفات در دوره ی آغازین ۴) استفاده از باکتری های حل کننده فسفات در دوره های آغازین و رشد بود. در روز ۴۲ پرورشی ۸ قطعه نیمچه از هر تیمار انتخاب وازورید زیربال آنها خو نگیری به عمل آمد و غلظت کلسترول، تر ی گلیسرید،کلسیم و فسفر سرم اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده نشان دادند که باکتری های مورد آزمایش تاثیر معنی داری بر غلظت کلسترول، تری گلیسرید،کلسیم وفسفرسرم داشتند ( ۰۵ / P<0 ). بیشترین سطح کلسترول، کلسیم و فسفرسرم در گروه های تغذیه شده با پروبیوتیک در دوره های مختلفپرورشی بود و کمترین سطح تری گلیسرید در گروه تغذیه شده با پروبیوتیک در هر سه مرحله پرورشی بدست آمد. از نتایج حاصل چنین استنباطمی شود که باکتری های حل کننده فسفات زمانی بیشترین تاثیر را بر فراسنجه های بیوشیمیایی سرم جوجه گوشتی دارند که در کل دوره پرورش بهجیره غذایی افزوده شوند