سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد مهره کش – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، باشگاه پژو
امیر داور فروزنده شهرکی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
غلامرضا قلمکاری – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
اکبر پیرستانی – استادیار گروه علوم دامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

تحقیق حاضر به منظور بررسی اثرات استفاده از مکمل مخمر سلنیوم در دوره ان ق تالی گاوهای هلشتاین بر پاسخ ایمنی غیر فعال گوساله های تازه متولد شده آنها صورت گرفت. بدین منظور ۴۰ رأس گاو شیری انتظار زایش نژاد هلشتاین در ۳ هفته قبل از زایمان در قالب یک طرح آزمایشی کاملاً تصادفی به دو گروه ۲۰ تایی تقسیم شدند: گروه شاهد با جیره فاقد مخمر سلنیوم و گروه آزمایش با جیره ی حاوی ۳۰۰ میلی گرم مخمر سلنیوم در هرکیلوگرم ماده خشک جیره در روز تغذیه شدند . برای تعیین ایمونوگلبولین ها، نمونه گیری از آغوز گاوها و سرم خون گوساله ها به ترتیب در روز زایش و ۲۴ ساعت پس از تولد انجام گرفت. نتایج آزمایش نشان داد که گاوهای دریافت کننده مخمر سلنیوم در دوره انتقالی در مقایسه با گاوهای گروه شاهد به طور معنی داری تولید آغوز بالاتری داشتند (۰/۰۵ >p ). غلظت ایمونوگلبولین های آغوز (G,M) گاوهای تغذیه شده با مخمر سلنیوم نسبت به گروه شاهد در سطح پائین تری قرار گرفت (۰/۰۵<p ) با گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان اظهار داشت که است ا فده از مخمرسلنیوم در دوره انتقالی گاوها تاثیر معنی داری بر جذب ایمونوگلبولین های سرم خون گوساله های تازه متولد شده ندارد.