سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هوشنگ ناصری راد – عضو هئیت علمی دانشگاه پیام نور استان ایلام
عباس سلیمانی فرد – مدرس دانشگاه پیام نور استان ایلام
سمیرا نصیری – کارشناس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام

چکیده:

به منظور ارزیابی باکتریهای محرک رشد بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ذرت آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه دانشگاه پیام نور ایلام در سال ۹۰ – ۱۳۸۹ اجرا گردید. ارقام ذرت (سینگل گراس ۶۰۴ ، ۷۰۴ و ۸۰۷ ) به عنوان عامل اصلی و کود زیستی (عدم تلقیح، تلقیح با ازتوباکتر، آزسپریلیوم و مخلوط ازتوباکتر و آزسپیریلیوم) به عنوانعامل فرعی انتخاب شدند. نتایج آزمایش حاکی از اختلاف معنی دار ارقام از نظر تعداد دانه در بلال، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک بود. ذرت رقم سینگل کراس ۷۰۴ نسبت به سایر ارقام مور آزمایش بیشترین تعداد دانه در ردیف ، عملک رد دانه و عملکرد بیولوژیک را دارا بود. باکتریهای محرک رشد نیز بر کلیه صفات بجز شاخص برداشت معنی دار گردید . مخلوط باکتری های محرک رشد ازتوباکتر و آزسپیریلیوم نسبت یه تیمار عدم تلقیح بیشترین تعداد ردیف در بلال، تعداد دانه در ردیف وزن هزار دانه، عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک را دارا بود. اثر برهمکنش رقم در کود زیستی بر عملکرد دانه و عملکرد بیولوژیک معنی دار گردید . بیشترین عملکرد دانه بترتیب از رقم سینگل کراس ۷۰۴ و مخلوط کود زیستی ازتوباکتر و آزسپیریلیوم و کمترین عملکرد دانه از رقم ذرت سینگل کراس ۶۰۴ و عدم تلقیح بدست آمد