سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهرداد برهانی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
امیر داورفروزنده شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)
جعفر یدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

این تحقیق که اثر استفاده از ال – کارنیتین به همراه دانه های روغنی کانولا و سویا بر فراسنجه های چربی خون بر روی بره های در حال رشد نژاد افشاری در آن مورد بررسی قرار گرفت در زمستان ۱۳۸۹ و در مزرعه علمی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام شد. این آزمایش با تعداد ۳۰ رأس بره با میانگین وزن ۵۸/۲ ± ۴۷/۲۲ و سن ۲ ماه و همگی از جنس نر به مدت ۸۴ روز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار و ۵ تکرار برای هر تیمار انجام شد. تیمارها شامل تیمار شاهد، تیمار شاهد با ال – کارنیتین، تیمار ۱۵% دانه کانولای کامل با و بدون ال – کارنیتین و تیمار ۱۵% دانه سویای کامل با و بدون ال – کارنیتین بر اساس ماده خشک جیره بود. ال – کارنیتین در بسیاری از فرآیندهای متابولیکی دخالت داشته و با تأثیر بر متابولیسم لیپیدها در افزایش راندمان تولید انرژی موثر است. ال – کارنیتن به صورت سرک و به میزان ۱۰۰ ppm در روز برای هر بره مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق فراسنجه های مربوط به چربی خون شامل کلسترول تام، تری گلیسیرید، LDL و HDL، اندازه گیری و نشان داده شد که LDL خون تیمارهای مختلف تفاوت معنی داری نداشته در حالی که تری گلیسیرید، کلسترول تام و HDL خون در تیمار دانه کانولا به همراه ال – کارنیتین نسبت به تیمار شاهد به صورت معنی داری افزایش داشته و در نتیجه گیری کلی استفاده از ال – کارنیتین تأثیر مطلوبی بر فراسنجه های چربی خون در بره ها دارد.