سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد برهانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
امیرداور فروزنده شهرکی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، گروه علوم دامی، اصفهان،
جعفر یدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران
حمید نکته دان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه، گروه علوم دامی، ساوه، ایران

چکیده:

این تحقیق که اثر استفاده از ال کارنیتین به همراه دانه های روغنی کانولا و سویا بر برخی از فراسنجه های خون بر روی برههای در حال رشد نژاد افشاری است در زمستان ۱۳۸۹ و در مزرعه علمی تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان انجام شد. این آزمایش با تعداد ۳۰ رأس بره با میانگین وزن ۲/۵۸±۲۲/۴۷ کیلوگرم و سن ۲ ماه و همگی از جنس نر به مدت ۸۴ روز در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار و ۵ تکرار برای هر تیمار انجام شد. تیمارها شامل تیمار شاهد، تیمار شاهد با ال کارنیتین، تیمار ۱۵ % دانه کانولای کامل با و بدون ال کارنیتین و تی مار ۱۵ % دانه سو یای کامل با و بدون ال-کارنیتین بر اساس ماده خش ک جیره بود. ال کارنیتین در بسیاری از فرآیندهای متابولیکی دخالت داشته و با تأثیر بر متابولیسم لیپیدها در افزایش راندمان تولید انرژی موثر است . ال کارنیتن به صورت سرک و به میزان ۱۰۰ppm در روز برای هر بره مورد استفاده قرار گرفت . نتایج نشان داده شد که پروتئین تا م خون علیرغم افزایش در تیمارهای حاوی دانه کانولا و دانه سویا نسبت به تیمار شاهد، دارای تفاوت معنی داری نبوده و اوره خون نیز در تیمارهای حاوی ۱۵ درصد دانه سویا بدون ال کارنیتین و ۱۵ درصد دانه سویا با ال کارنیتین نسبت به تیمار شاهد کاهش داشتند ولی سای ر تیمارها علی رغم افزایش نسبت به تیمار شاهد تفاوت معنی داری با تیمار شاهد نداشتند. همچنین قند خون در هیچ یک از تیمارها دارای تفاوت معنی داری نبوده است.