سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس ریاحی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، عضو انجمن پژوهشگران جوان ، دانشگاه شهید باهن
حسن فرحبخش – دانشگاه شهید باهنر کرمان ، استادیار دانشکده کشاورزی
امین پسندی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد ، عضو انجمن پژوهشگران جوان ، باهنر کرمان

چکیده:

تنش کم آبی یک تنش غیر زنده عمومی است که به طور جدی تولید محصولات کشاورزی را در بیشتر نقاط جهان متاثر می سازد. به منظور ارزیابی اثر تیمار گیاه سورگوم علوفه ای با گلایسین بتائین ، آسکوربیک اسید ، سالیسیلیک اسید و پرولین در شرایط تنش خشکی آزمایش با ۳ سطح خشکی ( صفر ، ۷۵% ، ۱۰۰%) fc به صورت فاکتوریل کامل تصادفی در ۳ تکرار انجام شد و طی ۳ مرحله محلول پاشی برگی به سطوح برگها و اعمال تنش خشکی با استفاده از روش لایسیمتر اثر هورمون و خشکی و اثر متقابل آنها بررسی شد. با بررسی فاکتورهایی نظیر درصد کلروفیل وزن تر و خشک ریشه تعداد برگ ، قطر ساقه ، ارتفاع بوته وزن تر علوفه وزن خشک علوفه ، طول و عرض برگ مشخص شد. پرولین در سطح خشکی ۷۵% توانست تاثیر تنش را بهبود بخشد و در سطح اول قرار بگیرد . سالیسیلیک هم توانست در سطح ۷۵% عملکردی مشابه سطح ۱۰۰% را نشان بدهد . در کلیه هورمونها به جز پرولین در سطح ۵۰% بهبود عملکرد حاصل شد. آسکوربیک اسید و گلاسین بتائین هم توانستند اثرات تنش را بهبود ببخشد.