سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم قجر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر دانشگاه آزاد اسلامی واحد مش
علیرضا سوهانی دربان – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر تیمار بذرو ذرت با اسید آسکوربیک تحت تنش خشکی، آزمایشی با ۳ سطح اسید آسکوربیک ( صفر- ۵۵ – ۱۰ میلی مولار) و ۴ سطح خشکی ( صفر و ۰/۲- و ۰/۴- و ۰/۸- مگا پاسکال) به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار انجام شد. بذور ذرت ابتدا به مدت ۲۴ ساعت در غلظت های مذکور از اسید آسکوربیک خیسانده شده و سپس در پتری دیش قرار داده شده و برای اعمال تنش خشکی، غلظت های مناسب از پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰ برای اعمال هر سطح خشکی تهیه و به بذور اضافه شد. نتایج نشان داد که خشکی موجس کاهش معنی دار در تمام پارامترهای مورد ارزیابی در کلیه غلظت های اسید آسکوربیک شده است و تیمار بذور با اسید آسکوربیک توانست درصد جوانه زنی، طول ریشه چه، طول ساقه چه، وزن تر ریشه و وزن تر ساقه چه در سطوح مختلف خشکی بهبود دهد.